มหาวิทยาลัยต่างๆ

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   >> http://www.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  >> http://www2.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >> http://www.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล  >> http://www.mahidol.ac.th 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  >> http://www.bu.ac.th

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย >> http://www.utcc.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี >> http://www2.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง >> http://www.kmitl.ac.thมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   >> http://www.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   >> http://www.mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยพายัพ   >> http://www.payap.ac.thมหาวิทยาลัยขอนแก่น  >> http://www.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  >> http://www.msu.ac.thมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  >> http://www.psu.ac.th

©2005-2011 www.kru-somsri.ac.th All rights reserved