TCAS61 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2561  รายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           - จำนวนที่รับ : จำนวน 6 คน

           - เกณฑ์การคัดเลือก :  ผลคะแนน GAT และ PAT5 ปีการศึกษา 2561 + คะแนนวิชาเฉพาะ ความถนัดทางศิลปศึกษา

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ 

           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           - จำนวนที่รับ : จำนวน 15 คน

           - เกณฑ์การคัดเลือก : คะแนนวิชาเฉพาะ หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย เรียงความ + ผลคะแนน CU-TEP

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           - จำนวนที่รับ : จำนวน 14 คณะ รวม 128 คน

           - เกณฑ์การคัดเลือก : การตรวจสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัว + ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(โครงการจุฬาฯ-ชนบท)  (โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           - จำนวนที่รับ : จำนวน 2 คณะ รวม 7 คน

           - เกณฑ์การคัดเลือก : การตรวจสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัว + ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           - จำนวนที่รับ : จำนวน 5 คน

           - เกณฑ์การคัดเลือก : ผลคะแนน GAT และ PAT1 ปีการศึกษา 2561

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์

           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           - จำนวนที่รับ : จำนวน 2 คน

           - เกณฑ์การคัดเลือก : ผลคะแนน GAT  PAT1 และ PAT2 ปีการศึกษา 2561

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

©2005-2011 www.kru-somsri.ac.th All rights reserved