การรับเข้าศึกษาฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561

 

 

 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ประกาศข้อมูลการรับนักศึกษาฯ

  

ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561

 

ผ่านรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

 

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

 

หมายเหตุ 

           - คุณสมบัติผู้สมัครข้อที่ 1.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  รับนักเรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษาทุกสายการเรียน 

             ขณะที่ หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะนักเรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา สายวิทยาศาสตร์ หรือ เทียบเท่า

           - คุณสมบัติผู้สมัครข้อที่ 1.6 ผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในสถาบันการศึกษาของรัฐ (เช่น ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2,3  ในสถาบันการศึกษาของรัฐ) หากจะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 ต้องลาออกจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2560

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

 

 

 

หมายเหตุ

           - ทั้ง 4 หลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ใช้ องค์ประกอบการคัดเลือกเดียวกัน

           - ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 (สทศ. จัดสอบ 17-18 มีนาคม 2561) ในส่วนของ วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ 1 และ วิชาคณิตศาสตร์ 2  อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ไม่สามารถใช้ วิชาคณิตศาสตร์ 2 แทนได้

           - ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 (กสพท จัดสอบ 10 มีนาคม 2561) 

 

           - เกณฑ์คะแนน O-NET ขั้นต่ำ 60% หมายถึง เฉพาะนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560(สทศ. จัดสอบ 3-4 มีนาคม 2561) จะต้องทำ คะแนนรวม O-NET 5 วิชา(ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ได้ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน จาก 500 คะแนนเต็ม ทั้งนี้ กสพท จะไม่นำเกณฑ์ O-NET ขั้นต่ำ 60% มาใช้กับผู้สมัครที่เคยผ่านการสอบ O-NET ม.6 ในปีการศึกษาอื่น ๆ (หรือ เด็กซิ่ว)

 

           - ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

           - Website : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) คลิกที่นี่

 

ขอบคุณ : p-dome.com

 

 

©2005-2011 www.kru-somsri.ac.th All rights reserved