ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2560

 
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ออกประกาศเรื่อง 

ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด  โดยมีรายละเอียดดังนี้


ข้อที่ 1 ในการสอบทุกวิชา ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการ
ที่มีรูปถ่าย โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุแสดงต่อกรรมการ
คุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ


ข้อที่ 2 ห้ามขีดเขียน หรือทำเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไว้ในบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน
ที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย หรือตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้าห้องสอบ
ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ


ข้อที่ 3 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาทีและไม่อนุญาต
ให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
 หากมีเหตุจำเป็นระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบ
แจ้งกรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็นเป็นรายกรณี


ข้อที่ 4 อนุญาตให้นำเฉพาะปากกา ดินสอดำ 2B ขึ้นไป กบเหลาดินสอ และยางลบเข้าห้องสอบได้เท่านั้น 
โดยห้ามนำกล่องใส่อุปกรณ์เข้าห้องสอบ ห้ามนำกระดาษใด ๆ วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์
ติดต่อสื่อสารใด ๆ อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยคิด
คำนวณ นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูป ไม้บรรัดที่มีสูตรต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 
ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น


ข้อที่ 5 ห้ามเปิดหรือทำแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิด
แบบทดสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคำอธิบายในแบบทดสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของแบบทดสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด


ข้อที่ 6 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ ต้องปฏิบัติดังนี้

6.1 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ จะต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลม
หรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B ขึ้นไปเท่านั้น จะใช้ดินสอที่จางกว่า
กำหนดหรือใช้ดินสอสีอื่นไม่ได้ หรือปากกาไม่ได้

6.2 กระดาษคำตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด ในกรณีที่ต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบ
ลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงกลมใหม่ 
เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น สทศ.
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติในข้อนี้


ข้อที่ 7 ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริตไม่ว่า
กรณีใด ๆ สทศ. อาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้น ๆ หรือทุกรายวิชา


ข้อที่ 8 ขณะหมดเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคําตอบ
และแบบทดสอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว และเมื่ออนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบ
จึงจะออกจากห้องสอบได้และห้ามนําแบบทดสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด


ข้อที่ 9 แบบทดสอบเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การทําซ้ําหรือ ดัดแปลง
หรือเผยแพร่เอกสารดังกล่าว จะถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย


ข้อที่ 10 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน สําหรับนักเรียนเทียบเท่าให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบ
นักศึกษาหรือแต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม
 สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาว
แบบราชการไม่พับปลายขา ทําด้วยผ้าสีดําเกลี้ยง สีกรมท่า สุภาพสตรีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงทําด้วยผ้าสีดํา 
ห้ามผู้เข้าสอบสวมรองเท้าแตะและห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุมเข้าไปในห้องสอบ


ข้อที่ 11 การฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของประกาศนี้ สทศ. อาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้น ๆ
หรือทุกรายวิชาก็ได้
ขอบคุณที่มา :: P-Dome.com

©2005-2011 www.kru-somsri.ac.th All rights reserved