รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 256

 


#กำหนดการคัดเลือก

           - รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2560

           - ตรวจสอบสถานะการสมัคร : วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2560

           - ทักท้วงสถานะการสมัคร : วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560

           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มีนาคม 2560

           - การสอบสัมภาษณ์และการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา: วันที่ 3 เมษายน 2560

           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 เมษายน 2560

           - การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 25-28 เมษายน 2560

 

#โครงการที่เปิดรับ

           เปิดรับ 9 โครงการ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการ

            1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์

         - จำนวนที่รับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 825 คน ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 105  คน  ,คณะรัฐศาสตร์  90 คน ,คณะอักษรศาสตร์ 310 คน

         - เลือกสมัครได้ 4 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            2.คณะนิติศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 200 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            3.คณะนิเทศศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 90 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

            4.คณะเศรษฐศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 110 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            5.คณะวิทยาศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 17 สาขา รวม 487 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            6.คณะสัตวแพทยศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 50 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            7.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

         - จำนวนที่รับ 3 หลักสูตร รวม 590 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            8.คณะครุศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 7 สาขา รวม 291 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

            9.คณะสหเวชศาสตร์

         - จำนวนที่รับ 1 สาขา รวม 15 คน

         - เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา :: P-DOME.com

©2005-2011 www.kru-somsri.ac.th All rights reserved